/ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ტყეები,  საქართველოს სახელმწიფო ტყის რუკაზე 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ტყეები,  საქართველოს სახელმწიფო ტყის რუკაზე 

Spread the love

 

სატელიტური მონაცემების ანალიზის და დისტანციური ზონდირების შედეგად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ტყით დაფარული ფართობები (423 432 ჰექტარი) საქართველოს სახელმწიფო ტყის რუკაზე აისახა.

აღნიშნული ცვლილებით, გაუმჯობესდება საქართველოს ტყეზე და ტყის რესურსებზე საერთაშორისო ანგარიშგების სიზუსტე, პირველად განხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ტყეებზე დისტანციური მონიტორინგი და შეიქმნება საქართველოს ერთიანი ტყის მართვის ანალიზის სისტემა.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №299 დადგენილებით, დამტკიცდა სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრები, მათ შორის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული დაცული ტერიტორიების საზღვრებიც, თუმცა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ტყით დაფარული ფართობების ასახვა ამ დადგენილებაში ვერ განხორციელდა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ამ ტერიტორიის ამსახველი ორთოფოტოები და სატყეო რუკები ხელმისაწვდომი არ იყო.

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ტყეზე და ტყის რესურსებზე ახორციელებს საერთაშორისო ანგარიშგებას. იმისთვის, რომ ანგარიშგების პროცესი და შეგროვილი მონაცემები იყოს სრულყოფილი და საერთო ჯამში შეიქმნას ტყის მართვის ერთიანი სისტემა, აუცილებლი იყო ხარვეზის გამოსწორება და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №299 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფონდის ასახვა.

იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ოკუპირებულია, მონაცემების დასადგენად გამოყენებულ იქნა ეროვნული ტყის აღრიცხვის ფარგლებში მომზადებული აფხაზეთის ა/რ-ის ტერიტორიაზე სპექტრული კლასიფიკაციის შედეგად დაზუსტებული ტყის ფართობების ფენა. ამასთან, Sentinel -2 თანამგზავრული გამოსახულებების სპექტრული კლასიფიკაციის შედეგად, შეიქმნა საქართველოს ტყის საფარის რუკა. გამოსახულებები დამუშავდა ზედამხედველობითი სტატისტიკური ალგორითმის, კერძოდ, CART-ის გამოყენებით. გამოსახულება დაიყო 3 კლასად: ფართოფოთლოვანი ტყე, წიწვოვანი ტყე და ტყით დაუფარავი ფართობები.


 

 

 

 


Spread the love